2310 895 136

2310 895 161

Ριζοπούλου Δέσποινα

Πλήρης Τίτλος:

 

Ειδική Παθολόγος
Εκπαίδευση

Πτυχίο:

Ειδικότητα:

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1997

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2006

Εξειδίκευση:

Μετεκπαίδευση:

 

Ιατρικός Βελονισμός
Εργασιακή Εμπειρία:

 

 

2006 έως 2015 Συνεργάτης Παθολογικού τμήματος και τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας Euromedica- Κυανού Σταυρού

2011 έως σήμερα Ιδιωτικό Ιατρείο

2015 έως σήμερα Συνεργάτης Παθολογικού τμήματος και Β᾽κλινικής  Παθολογικής Ογκολογίας Euromedica Γενκής Κλινικής

Ερευνητικό Έργο:  

Ερευνήτρια σε κλινικές μελέτες φάσεως ΙΙΙ και ΙV

Ξένες γλώσσες:

 

Αγγλικά

 

Job Title:

 

Despoina Rizopoulou, Internal Medicine sp
Education

Degree:
Specialty:

University of Thessaly 1997

Internal Medicine 2006

Expertise:
PostgraduateTraining:
Medical Acupuncture
Work Experience:

 

2006 till 2015 Consultant at Internal Medicine department and Medical Oncology department of Euromedica-Kyanous Stavros

2011 till today Private Practice

2015 till today Consultant at Internal Medicine department and  2nd Medical Oncology department of Euromedica-General Clinic

Research: Investigator at Phase III and IV clinical studies
Foreign languages:

 

English
Communication
Phone Number:
Email:
Website:
+306932321385

drizopoulou@gmail.com